Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2015ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015 στις 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. Χαλκηδόνος στα Κουφάλια και αφορούσε στην 4η προκήρυξη δράσεων στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER στο Νομό Θεσσαλονίκης (Άξονας 4 του Π.Α.Α. 2007-2013) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  
Την ενημέρωση πραγματοποίησε η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. – Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Α.Ν.Ε.Θ.) σε συνεργασία με το Δήμο Χαλκηδόνος, ενώ κλήθηκαν και παραβρέθηκαν τοπικοί φορείς, εκπρόσωποι των πολιτιστικών συλλόγων, καθώς και συνεταιριστικών οργανώσεων.  
Στην εκδήλωση αυτή έγινε αναλυτική ενημέρωση για τους στόχους και το περιεχόμενο του τοπικού προγράμματος, καθώς αυτοί αφορούν στην  ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ελκυστικότητας της περιοχής, όπως και της βελτίωσης της ικανότητας τοπικών φορέων για την υλοποίηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων.
Συγκεκριμένα, οι προκηρυσόμενες δράσεις ανά κατηγορία υπομέτρου είναι οι εξής:
-Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων
-Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων
-Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
-Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής διατροφής μετά την α’ μεταποίηση και
-Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων.

Ακολούθησαν ερωτήσεις, ενώ κατά το τέλος της εκδήλωσης επισημάνθηκε πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις 2 Μαρτίου 2015 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Α.Ν.Ε.Θ. (Πλούτωνος 27, 3ος όροφος, Θεσσαλονίκη). Εκείνοι δε, που θα πληρούν τις προϋποθέσεις θα χρηματοδοτηθούν κατά 50% για την υλοποίηση της ενισχυόμενης δράσης.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2391330101 (Δήμος Χαλκηδόνος) και 2310801067 (Α.Ν.Ε.Θ.).
  

    
ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου