Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2015

Αλλαγές  σχεδιάζονται για την Τοπική Αυτοδιοίκηση από την νέα κυβέρνησηΑλλαγές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με αιχμή του δόρατος τις προβλέψεις του «Καλλικράτη» σχεδιάζει η νέα κυβέρνηση. Μεταξύ άλλων προβλέπουν:

Την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες με:
- Δημιουργία Δημοτικών Ενοτήτων σε όλους τους Δήμους (είτε προέκυψαν από συγχώνευση «καποδιστριακών» ΟΤΑ είτε όχι) στην κατεύθυνση της ενδοδημοτικής αποκέντρωσης και σύνδεση του θεσμού με τη συμμετοχή των πολιτών.
- Αλλαγή του τρόπου εκλογής και λειτουργίας των Συμβουλίων των Δημοτικών Ενοτήτων σε δημοκρατική, πλουραλιστική και συμμετοχική κατεύθυνση.
- Διαμόρφωση των ορίων των Δημοτικών Ενοτήτων από τους ίδιους τους Δήμους, με βάση τις ιδιαίτερες κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές κ.λπ. συνθήκες κάθε γειτονιάς/περιοχής.
- Εκχώρηση ουσιαστικών αρμοδιοτήτων στα Συμβούλια των Δημοτικών Ενοτήτων.
- Δέσμευση ενός ποσοστού του δημοτικού προϋπολογισμού υπέρ των Δημοτικών Ενοτήτων.
Παράλληλα υπάρχει πρόβλεψη προθεσμίας για τη νέα χωροταξία (επαναφορά στα προγενέστερα διοικητικά όρια του «Καποδίστρια» ή των Συμβουλίων Περιοχής) των Δήμων που πληρούν τα εθνικά, κοινοτικά και διεθνή κριτήρια περί νησιωτικότητας και ορεινότητας, όπου έχει διαπιστωθεί το μεγαλύτερο πρόβλημα, λόγω της χωροταξίας του «Καλλικράτη». Η ισχύς της νέας χωροταξικής δομής προγραμματίζεται από τις μεθεπόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές Αρμοδιότητες  Μεταξύ άλλων σχεδιάζεται η :
- Ανάληψη από τους Δήμους των αρμοδιοτήτων που προκύπτουν εκ του ρόλου τους (πολιτική έκφραση/εκπροσώπηση, κοινωνική αλληλεγγύη, εξασφάλιση βασικών υποδομών, πολιτιστική αναπαραγωγή, αντιμετώπιση έκτακτων περιστάσεων, αναπτυξιακός σχεδιασμός).
- Επιπλέον ανάληψη από τους Δήμους εκείνων των κρατικών αρμοδιοτήτων που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών και αποσκοπούν στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή τους.
- Διαχωρισμός αρμοδιότητας μεταξύ Κεντρικής Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με βάση τον κύκλο των δημόσιων πολιτικών.
- Οι ΟΤΑ αναλαμβάνουν στο χωρικό τους επίπεδο, αφενός την υλοποίηση των εθνικών δημόσιων πολιτικών, στα πλαίσια του δημοκρατικού προγραμματισμού, και αφετέρου την ανάπτυξη (σχεδιασμό, υλοποίηση και έλεγχο) τοπικών δημόσιων πολιτικών.
Για το εκλογικό σύστημα των δήμων σχεδιάζεται η καθιέρωση της απλής αναλογικής – ως πάγιου εκλογικού συστήματος σε όλες τις βαθμίδες και τα Όργανα της Αυτοδιοίκησης.

Λειτουργία ΟΤΑ α΄ βαθμού 
Οι σχεδιασμοί μεταξύ άλλων προβλέπουν : 

- Λειτουργία των ΟΤΑ με όρους στρατηγικής διοίκησης. Μακροπρόθεσμα και επιχειρησιακά προγράμματα, στοχοθεσία-μετρήσεις, λογοδοσία.
- Κατάργηση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.
- Υποχρεωτική λειτουργία και αναβάθμιση των οργάνων, θεσμών και μηχανισμών συμμετοχής των πολιτών και δέσμευση των Δημοτικών Αρχών από τις αποφάσεις τους
- Αναδιάρθρωση και απλοποίηση των μηχανισμών εποπτείας επί των ΟΤΑ – Διασφάλιση ότι πραγματοποιείται αυστηρά και μόνο έλεγχος νομιμότητας και όχι σκοπιμότητας – Θέσπιση διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου.

ΟΤΑ β΄ βαθμού Για το δεύτερο βαθμό Αυτοδιοίκησης σχεδιάζεται μεταξύ άλλων 

- Κατάργηση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
- Κωδικοποίηση του συνόλου της νομοθεσίας που αφορά την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.
- Μεταβίβαση στις Περιφέρειες συνόλου των σχετικών με περιφερειακά ζητήματα αρμοδιοτήτων (των κρατικών συμπεριλαμβανομένων) που αυτές μπορούν να ασκήσουν.
- Υποχρεωτική γνωμοδότηση των Περιφερειών για κάθε σημαντικό κρατικό μέτρο/απόφαση που αφορά την περιοχή ευθύνης τους.
 
Κοινωνική πολιτική 

Στους σχεδιασμούς περιλαμβάνονται ακόμη μέτρα για τη στήριξη της κοινωνικής πολιτικής της αυτοδιοίκησης. Στο επίκεντρο η διαμόρφωση ενός εθνικού αποκεντρωμένου πλαισίου άσκησης κοινωνικής πολιτικής από την Αυτοδιοίκηση, μέσω πιστοποιημένων δομών, με θεσμικά κατοχυρωμένη λειτουργία και διασφαλισμένους πόρους.

Οικονομική ενίσχυση αυτοδιοίκησης: 

Οι δράσεις για την οικονομική ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης θα εστιαστούν στην:
-Απόδοση των οφειλομένων από το κράτος και άρνηση οποιασδήποτε αρμοδιότητας που δεν εξασφαλίζει εκ των προτέρων τους αναγκαίους πόρους και το απαραίτητο προσωπικό.
-Αύξηση του προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων, ως κεντρικού μοχλού της περιφερειακής ανάπτυξης.
-Αναπροσαρμογή στόχων του ΕΣΠΑ με προτεραιότητα στην κοινωνική συνοχή και την απασχόληση.
-Αξιοποίηση του προγράμματος Α.Κ.Σ.Ι.Α για τη διεκδίκηση ειδικού προγράμματος στήριξης της απασχόλησης.
- Εξασφάλιση συνέχειας και βιωσιμότητας των κοινωνικών δομών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015 στις 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. Χαλκηδόνος στα Κουφάλια και αφορούσε στην 4η προκήρυξη δράσεων στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER στο Νομό Θεσσαλονίκης (Άξονας 4 του Π.Α.Α. 2007-2013) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  
Την ενημέρωση πραγματοποίησε η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. – Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Α.Ν.Ε.Θ.) σε συνεργασία με το Δήμο Χαλκηδόνος, ενώ κλήθηκαν και παραβρέθηκαν τοπικοί φορείς, εκπρόσωποι των πολιτιστικών συλλόγων, καθώς και συνεταιριστικών οργανώσεων.  
Στην εκδήλωση αυτή έγινε αναλυτική ενημέρωση για τους στόχους και το περιεχόμενο του τοπικού προγράμματος, καθώς αυτοί αφορούν στην  ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ελκυστικότητας της περιοχής, όπως και της βελτίωσης της ικανότητας τοπικών φορέων για την υλοποίηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων.
Συγκεκριμένα, οι προκηρυσόμενες δράσεις ανά κατηγορία υπομέτρου είναι οι εξής:
-Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων
-Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων
-Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
-Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής διατροφής μετά την α’ μεταποίηση και
-Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων.

Ακολούθησαν ερωτήσεις, ενώ κατά το τέλος της εκδήλωσης επισημάνθηκε πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις 2 Μαρτίου 2015 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Α.Ν.Ε.Θ. (Πλούτωνος 27, 3ος όροφος, Θεσσαλονίκη). Εκείνοι δε, που θα πληρούν τις προϋποθέσεις θα χρηματοδοτηθούν κατά 50% για την υλοποίηση της ενισχυόμενης δράσης.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2391330101 (Δήμος Χαλκηδόνος) και 2310801067 (Α.Ν.Ε.Θ.).
  

    
ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015

Δεν είναι εποχή για αποχή.
 Η ώρα του ψηφοφόρου.Άιντε θύμα άιντε ψώνιο
άιντε σύμβολο αιώνιο 
αν ξυπνήσεις μονομιάς 
θα ΄ρθει ανάποδα ο ντουνιάς…………

Αφεθήκαμε, πιστεύοντας σε φρούδες υποσχέσεις και μας θεώρησαν «θύμα».
Θεωρηθήκαμε «ψώνιο» …. γιατί πιστέψαμε ότι θα ζούμε για πάντα στην όαση, ενώ γύρω μας απλωνόταν η έρημος, όμως είμαστε πάντα το «αιώνιο σύμβολο» της συλλογικής δύναμης - της αντίδρασης - της ελευθερίας και της διεκδίκησης όσων μας αξίζουν.
Μέσα στη ροή των ιστορικών στιγμών που ζούμε και στον προθάλαμο μιας ιδιαίτερης εκλογικής αναμέτρησης, έχουμε χρέος και υποχρέωση, απέναντι στον εαυτό μας και στις επόμενες γενιές να θυμηθούμε την ιστορία μας – τη διαδρομή μας και να αντισταθούμε με κριτική σκέψη και συλλογισμό απέναντι σε όσα μας βομβαρδίζουν.

Μην ξεχνάμε: 
 • Η σωστή επιλογή μας είναι η δύναμη μας.
 • Η σωστή κρίση μας είναι η απειλή τους.
 • Προβληματίζομαι – Ενημερώνομαι – Σκέφτομαι – Κρίνω και Αποφασίζω!
Με την ψήφο μας:
ΑΞΙΩΝΟΥΜΕ ΟΣΑ ΜΑΣ ΑΞΙΖΟΥΝ.

Γι αυτό ψηφίζω υποψήφιο:
 • που δεν έχει θητεύσει πάνω από δύο τετραετίες στα κοινά. Η μονιμότητα στα βουλευτικά έδρανα καθιστά επάγγελμα το λειτούργημα για το οποίο έχει εκλεγεί,
 • που δεν αυτοπροσδιορίζεται μέσα από πολιτικά τζάκια, γιατί η πολιτική δεν κληρονομείται,
 • που δεν έχει ασχοληθεί ενεργά με το συνδικαλισμό, έχοντας σαν κύριο στόχο την προάσπιση και εκπλήρωση ατομικών φιλοδοξιών και συμφερόντων, μη λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου,
 • που δεν έχει ασχοληθεί ενεργά με τη δημοσιογραφία. Ο δημοσιογράφος είναι ο βασικός πληροφοριοδότης του κοινού, όσον αφορά στις θετικές και αρνητικές εξελίξεις των πολιτικών συμβάντων και όχι ο προστάτης τους,
 • που δεν υπόσχεται όλα σε όλους για να είναι αρεστός,
 • που δεν τρομοκρατεί σπέρνοντας φόβο – πανικό και κοινωνική διχόνοια ανάμεσα στα μέλη του κοινωνικού συνόλου,
 • που δεν εκτίθεται συνεχώς στα Μ.Μ.Ε ακολουθώντας τα όσα του έχουν υποδείξει με σκοπό να εξυπηρετήσει και να καλύψει τις κάθε λογής δραστηριότητές τους με το δημόσιο χρήμα,
 • που δεν διχάζει, αλλά συμφιλιώνει το λαό και τις κοινωνικές ομάδες που τον αποτελούν,
 • που παρουσιάζει το πρόγραμμά του με εμπεριστατωμένο τρόπο, χωρίς να κατηγορεί και να συκοφαντεί τους εκπροσώπους διαφορετικής πολιτικής παράταξης,
 • που έχω μελετήσει το βιογραφικό του, το έχω διασταυρώσει και τον επιλέγω γιατί τον χαρακτηρίζουν οι γνώσεις, η δράση και το ήθος,
 • που δεν αναφέρεται στο «εγώ» αλλά στο «εμείς».
Δε θέλω να αποφασίζουν για μένα πριν από μένα.

Για το μέλλον μας, το μέλλον των παιδιών μας και της χώρας μας, είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι και είμαστε πολλοί. 

Ας μην αποφασίζουν οι λίγοι.

Για αυτό δεν απέχω από τις εκλογικές διαδικασίες, αλλά είμαι ενεργός ψηφοφόρος σε κάθε εκλογική αναμέτρηση!!!

Υπογραφή


Ο  ΓΡΑΦΙΚΟΣ

Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2015

ΧΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ του ΣΠΥΡΟΥ
 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Υποψήφια Βουλευτής   
ΠΑΣΟΚ 
στην Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Λειτουργικές δαπάνες σχολείων  (α΄δόση)


103.298,39 ευρώ στον Δήμο Χαλκηδόνος  για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων.

Την κατανομή ποσού 25.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. 

  Αυτονόητο είναι ότι η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και το Δημοτικό Συμβούλιο  θα συνεδριάσουν άμεσα και θα δρομολογήσουν τις διαδικασίες για να δοθούν τα χρήματα στα σχολεία!

Στον Δήμο Χαλκηδόνος αντιστοιχεί το ποσό των 103.298.39 ευρώ. Με τα χρήματα αυτά θα καλυφτούν οι πάγιες λειτουργικές ανάγκες των σχολείων! 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθμ. πρωτ. 1845
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α
 Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας: 10183 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: B. Καρακικέ
Τηλέφωνο: 213 136 4733
FAX : 210 3744713

Αθήνα 14 Ιανουαρίου 2015

Αριθμ. πρωτ. 1845

ΘΕΜΑ: Α ́ Κατανομή 25.000.000,00 ευρώ ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015 , σε όλους τους Δήμους της Χώρας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Κατανέμουμε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο "Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών", ποσό 25.000.000,00 € σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς του ς, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα


  α/α            ΚΩΔ.         ΔΗΜΟΣ                  ΝΟΜΟΣ             ΠΟΣΟ Α΄ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

 169            55417       ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ     ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ          103.298,39,

Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2015

Για τις Εθνικές Εκλογές που έρχονται...


  Η θεματολογία του Blog μας επικεντρώνεται κυρίως στην ενασχόληση του με τοπικά θέματα (τέως Δήμων Αγίου Αθανασίου, Κουφαλίων, Χαλκηδόνας και κατ' επέκταση του Δήμου Χαλκηδόνος), αλλά και με γενικότερα θέματα που έχουν επίπτωση στην καθημερινότητα μας.

Ενθαρρύνουμε και επιζητούμε την αρθρογραφία, την άποψη και τα σχόλια (ανωνύμως ή επωνύμως) πάνω σε αυτά τα θέματα και προσπαθούμε ώστε το Blog να καταπιάνεται με αυτό το συγκεκριμένο εύρος θεμάτων.

Για τις Εθνικές Εκλογές που έρχονται δεν έχουμε σκοπό να αρχίζουμε να αναρτούμε όλο αυτό το τεράστιο υλικό που καθημερινά φτάνει στο Blog με e-mail. Απλά αυτό που θα κάνουμε είναι να προβάλλουμε, σαν μία μικρή αναφορά, υποψηφιότητες συγχωριανών μας  , καθώς και αρθρογραφία συνδημοτών μας για τις εκλογές.

Υπάρχουν τόσα ηλεκτρονικά μέσα που θα ασχοληθούν αυτές τις ημέρες με τις Εθνικές Εκλογές και την προβολή κάθε υποψηφιότητας, που πιστεύουμε ότι δεν χρειάζεται και εμείς να κάνουμε το ίδιο, δηλαδή να γεμίσει το Blog από ανακοινώσεις κομμάτων και υποψηφίων.

Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2015

Περιοδεία του υπ. βουλευτή της Ν.Δ. Δαϊκούδη Παναγιώτη

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δεύτερη ημέρα της προεκλογικής εκστρατείας του υποψήφιου βουλευτή της Ν.Δ. Β’ περιφέρεια Θεσσαλονίκης κ. Παναγιώτη Δαϊκούδη. Ο υποψήφιος βουλευτής πραγματοποίησε περιοδεία στον δήμο Χαλκηδόνος και συγκεκριμένα στο Ξηροχώρι, την Μεσημβρία, την Αγχίαλο, τον Αγ. Αθανάσιο, την Γέφυρα και τον Βαθύλακο. Συναντήθηκε με τοπικά στελέχη της περιοχής καθώς και με πολίτες όπου του επιφύλαξαν θερμότατη υποδοχή.
 


 
 
 

Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2015


Οι διαχειριστές και οι φίλοι αρθογράφοι του «koyfaless.blogspot.gr» εύχονται σε όλους τους φίλους καλή χρονιά και ευτυχισμένο το νέο έτος, με υγεία και επιτυχίες.
Μπορεί η συγκυρία να μην επιτρέπει αισιοδοξία και όλα τα σημάδια στον ορίζοντα για το 2015 να προλέγουν για ακόμα ένα δύσκολο χρόνο , ωστόσο, θα παραμείνουμε αθεράπευτα αισιόδοξοι και θα επιμένουμε να αναζητούμε την αχτίδα φωτός μέσα στο παρατεταμένο σκοτάδι στο οποίο είναι βυθισμένη η χώρα.
Η χώρα έχει ξαναπεράσει δυσκολίες και ο ελληνικός λαός πάντα τα έβγαζε πέρα. Δυστυχώς, έχοντας πέσει θύματα της επίπλαστης και δανεικής ευμάρειας, αλλά και του ονείρου ενός καλύτερου σπιτιού, ενός μεγαλύτερου αυτοκίνητου, η οικονομική μας συμπεριφορά δεν ήταν ορθολογική με αποτέλεσμα να δώσουμε την αφορμή να κερδοσκοπήσουν σε βάρος μας αυτοί που γνώριζαν απόλυτα στο που μας οδηγούσαν.
Φυσικά, η κάθε είδους ηγεσία της χώρας, η πολιτική, η πνευματική κ.λπ. απέτυχε παταγωδώς να προστατεύσει τον απλό καθημερινό πολίτη από τις σειρήνες είτε του εύκολου πλουτισμού (κουτσοί-στραβοί… στην – τότε – Σοφοκλέους) είτε μιας καλύτερης ζωής μέσω της απόλαυσης περισσοτέρων αγαθών, τα οποία μας πουλούσαν οι σημερινοί «τιμωροί» συσσωρεύοντας πλεονάσματα. 
Η αποτυχία αυτή είτε οφείλεται σε άγνοια – δηλαδή κακώς τα άτομα αυτά είχαν γίνει αποδεκτά ως μέλη «της ελίτ», είτε σε απροθυμία να γίνουν δυσάρεστοι για να μην βλάψουν τα δικά τους συμφέροντα (π.χ. οι πολιτικοί ώστε χαϊδεύοντας αυτιά να επανεκλεγούν, ή η διανόηση του τόπου – υπάρχει άραγε; – αφού ενίοτε επωφελούνταν από ευρωπαϊκές πλουσιοπάροχες χρηματοδοτήσεις, κάτι που απέτρεπε την άρθρωση κριτικού λόγου απέναντι στο «δεδομένο», όπως όλοι θεωρούσαν και την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευημερία που υποτίθεται ότι μας εξασφάλιζε.
Και μόνο η αφορμή να πεταχτεί στον σκουπιδοτενεκέ της Ιστορίας αυτή η τάξη πολιτών, αποτελεί ένα πρώτο καλό μήνυμα, αφού θα αποτελέσει την αφετηρία σταδιακής αναστροφής της κατάστασης.  
Οι υγιείς δυνάμεις αυτού του τόπου πρέπει να πρωταγωνιστήσουν σε αυτό που   έχουμε ονομάσει ως την «επανάσταση του αυτονόητου».
Δεν θα ανακαλύψουμε το τροχό, απλά θα συμπεριφερθούμε πολύ πιο ορθολογικά, με γνώση του διεθνούς περιβάλλοντος που επιβάλλει συγκεκριμένους κανόνες λειτουργίας, με στόχο να ξαναπάρουμε την τύχη μας στα χέρια μας, ευελπιστώντας ότι αυτοί που θα αναλάβουν να τη διαχειριστούν θα αποδειχθούν αντάξιοι των περιστάσεων ώστε να οδηγήσουν τη χώρα στην πολυεπίπεδη ανόρθωση.
Οι καιροί είναι «πονηροί». Οι εκπλήξεις που θα βιώσουμε στο άμεσο διεθνές μας περιβάλλον, πιθανότατα θα είναι ακόμα πολλές. Ωστόσο, θα μπορούσαμε να διακρίνουμε και κάτι ακόμη θετικό μέσα στη «μαυρίλα»: Το ότι η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που επλήγη από την κρίση, θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να σημαίνει ότι θα είναι και η πρώτη που θα εξέλθει από αυτήν. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν, ελπίζοντας ότι μπορούμε να κάνουμε το θαύμα. 
Δεν θα είμαστε για πολύ μόνοι μας. Οι αντιδράσεις θα κλιμακωθούν διότι δυστυχώς οι «ηγέτες» της Ευρώπης και ενδεχομένως και του κόσμου έχουν αποδειχθεί κατώτεροι των περιστάσεων και αδυνατούν να κατανοήσουν ότι τα μέτρα που ζητούν να ληφθούν μόνο σε θεωρητικό επίπεδο μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα.
Καλή χρονιά λοιπόν και ψηλά το κεφάλι. Ας κινητοποιηθούμε άπαντες. Όποτε το ελληνικό μυαλό έπαιρνε μπρος, λυνόντουσαν τα δυσκολότερα προβλήματα με τους πιο απίθανους τρόπους…

Η διαχειριστική ομάδα του <Koyfaless.blogspot.gr>