Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ευρωπαϊκό Αγροτικό Κοινοβούλιο 2015 –
Ένας  νέος ελπιδοφόρος θεσμός

Περιφερειακή Εκδήλωση την Παρασκευή 3/7/2015 στη Θεσσαλονίκη.

Την Παρασκευή 3/7/2015 διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη από το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο, σε συνεργασία με το Ελληνικό Δίκτυο LEADER ενημερωτική εκδήλωση για ένα νέο θεσμό που προσπαθεί να φέρει τη φωνή των ανθρώπων της υπαίθρου στα επίπεδα λήψης αποφάσεων που εν πολλοίς καθορίζουν την τύχη του.

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Αγροτικό Κοινοβούλιο 2015 (European Rural Parliament 2015).
Το Ευρωπαϊκό Αγροτικό Κοινοβούλιο 2015 είναι μια πρωτοβουλία τριών ενεργών ευρωπαϊκών Δικτύων αγροτικής ανάπτυξης: του ERCA (European Rural Community Association), του PREPARE (Partnership for Rural Europe) και της ELARD (European LEADER Association for Rural Development).
Το ERP αυτοπροσδιορίζεται ως «φωνή των κατοίκων της υπαίθρου» και σκοπός του είναι:
α. να ενισχυθεί η φωνή των αγροτικών κοινοτήτων της Ευρώπης και να διασφαλιστεί ότι τα συμφέροντα και η ευημερία των κοινοτήτων αυτών αντανακλώνται δίκαια στις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές ανάπτυξης της υπαίθρου,
β. να προωθηθεί σταδιακά η νοοτροπία της αλληλοβοήθειας, της κοινής κατανόησης, της αλληλεγγύης, της ανταλλαγής ορθών πρακτικών και της συνεργασίας μεταξύ των αγροτικών κοινοτήτων σε όλη την Ευρώπη.

Η ευρωπαϊκή εκστρατεία του ERP 2015.
Η ευρωπαϊκή εκστρατεία του ERP 2015 σχετίζεται ήδη με εθνικές εκστρατείες σε 35 χώρες της Ευρώπης. Στο επίπεδο αυτό ένας οργανισμός ορίζεται Εθνικός Συντονιστής και αναλαμβάνει να εκτελέσει μια σειρά ενεργειών ενημέρωσης κατά την διάρκεια του 1ου εξαμήνου του 2015 με στόχο την υιοθέτηση ενός σχεδίου κειμένου για το πώς οι αγροτικές κοινωνίες βλέπουν το μέλλον τους.
Στην τελική φάση προβλέπεται να διοργανωθεί μια μεγάλη Πανευρωπαϊκή Συνάντηση, το ERP 2015 Gathering, από τις  4 μέχρι τις 6 Νοεμβρίου στο Schärding της Αυστρίας, όπου οι εκπρόσωποι από όλες τις χώρες θα συναντηθούν σε μια υψηλού επιπέδου διοργάνωση με συμμετοχή και ανώτατων αξιωματούχων της ΕΕ.Η εκστρατεία ERP 2015 οδηγείται από την πεποίθηση ότι:
  • τα συμφέροντα των αγροτικών κοινοτήτων (δηλαδή όλοι οι άνθρωποι που ζουν ή/και εργάζονται σε αγροτικές περιοχές) υποεκπροσωπούνται στις εθνικές και ευρωπαϊκές συζητήσεις όσον αφορά στη διαμόρφωση των πολιτικών και των προγραμμάτων ανάπτυξης,
  • οι ίδιοι οι άνθρωποι της υπαίθρου έχουν την καλύτερη γνώση και κατανόηση των πλεονεκτημάτων, των ευκαιριών και των αναγκών τους,
  • οι αγροτικές κοινότητες θα πρέπει να ενθαρρύνονται να αναλάβουν δράση για την επίτευξη των στόχων της ευημερία τους, και τέλος
  • οι άνθρωποι της υπαίθρου, είτε ατομικά είτε μέσω των θεσμικών εκπροσωπήσεών τους, μπορούν να είναι οι θετικοί συνεργάτες των κυβερνήσεων στην επίτευξη κοινών στόχων για την βελτίωση του περιεχομένου των εφαρμοζόμενων πολιτικών.

Η Ελληνική Εκστρατεία του 2015
Στην Ελλάδα το ρόλο του εθνικού συντονιστή ανέλαβε το Ελληνικό Δίκτυο LEADER, που αποτελεί το Δίκτυο των Αναπτυξιακών Εταιρειών της χώρας που υλοποιούν το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης LEADER. Στην προσπάθεια αυτή βοηθά και συνεισφέρει ενεργά το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο (ΕΑΔ), ενώ υποστηρίζουν οργανωτικά οι ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών (Π.Ε.Ν.Α.) και το WWF Hellas.
H εθνική εκστρατεία επέλεξε να επικεντρωθεί και να αναδείξει τρία μεγάλα θεματικά πεδία, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως βάση για το άνοιγμα του διαλόγου και την καταγραφή της «Φωνής της ελληνικής Υπαίθρου»:
  • Επιχειρηματικότητα και πρόσβαση στις αγορές
  • Ποιότητα – Καινοτομία – Μεταφορά γνώσης
  • Ποιότητα ζωής στην ύπαιθρο

Οι Δράσεις της ελληνικής εκστρατείας
  • Κινητοποίηση των 45 τοπικών Αναπτυξιακών Εταιρειών, με την πραγματοποίηση ενεργειών πληροφόρησης και ενημέρωσης των τοπικών φορέων και των κοινοτήτων στις περιοχές τους
  • Διοργάνωση 4 μεγάλων περιφερειακών συναντήσεων (5/6 Λάρισα, 19/6 Πάτρα, 29/6 Ηράκλειο και 3/7 Θεσσαλονίκη), με όσο το δυνατό μεγαλύτερη συμμετοχή και εμπλοκή των κατοίκων – φορέων των αγροτικών περιοχών  
  • Μια κεντρική συνεδριακή εκδήλωση στις 10-07-2015 στην Αθήνα, υπό την αιγίδα του ΕΑΔ, για  τη διαμόρφωση του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ,  που θα σταλεί στην κεντρική  επιτροπή του ERP2015 για τη σύνθεση του ΤΕΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (Μανιφέστο), που θα συζητηθεί και θα υιοθετηθεί στην Αυστρία το Νοέμβριο

Η εκδήλωση διοργανώνεται την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2015 και ώρα 10:30 στο Mediterranean Palace Hotel (Σαλαμίνος 3, Θεσσαλονίκη).

Προσκλήσεις θα σταλούν μόνο σε φορείς/εκπροσώπους του αγροτικού χώρου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Χαλκηδόνος συμμετέχοντας στην Κοινωνική Σύμπραξη «ΣΥΝ-ΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»  για την Π.Ε. Θεσσαλονίκης (Δυτικό Τμήμα) στην οποία η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης είναι επικεφαλής εταίρος, στο πλαίσιο δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) γνωστοποιεί τα παρακάτω:
Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υποστηρίζει Εθνικά Συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται στους απόρους τρόφιμα ή και Βασική Υλική Συνδρομή. Στηρίζει επίσης Συνοδευτικά Μέτρα, συμπληρώνοντας την παροχή των ανωτέρω, καθώς και δραστηριότητες  που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων.
Ωφελούμενοι των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι του ΤΕΒΑ, είναι άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Το πεδίο εφαρμογής του ΤΕΒΑ εξειδικεύεται στην Ελλάδα μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ Ι) το οποίο έχει εγκριθεί την 15η Δεκεμβρίου 2014. Η περίοδος εφαρμογής του ΕΠ Ι θα έχει διάρκεια μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020.
Η Κοινωνική Σύμπραξη θα δημοσιεύσει ανοιχτή πρόσκληση στους δυνητικά ωφελούμενους της Π.Ε.Θεσσαλονίκης - Δυτικού Τμήματος, προκειμένου - σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ23/οικ.25416/1618/05.06.2015 - να υποβληθούν από την 1η Ιουλίου 2015 έως την 31η Ιουλίου 2015, οι Αιτήσεις υπαγωγής στο Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ Ι). Ως έτος αναφοράς των κριτηρίων επιλογής των ωφελουμένων ορίζεται το οικονομικό έτος 2015, λαμβάνονται υπόψη δηλαδή, οι φορολογικές δηλώσεις οικονομικού έτους 2015 (χρήση 2014).
Τα κριτήρια υπαγωγής στο πρόγραμμα έχουν καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. Δ23/οικ. 19162/1277/27-05-2015 Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και συγκεκριμένα:
Το εισόδημα του ωφελούμενου, όπως προκύπτει από την φορολογική δήλωση του τελευταίου οικονομικού έτους (οικονομικό έτος 2015 – χρήση 2014), δεν πρέπει να υπερβαίνει τα παρακάτω όρια πραγματικού εισοδήματος: 3.000 € ετησίως για μεμονωμένο άτομο και 4.500 € ετησίως για το ζευγάρι, προσαυξανόμενο κατά 1.500 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900 € ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας. Στη μονογονεϊκή οικογένεια (οικογένεια που προστατεύεται από έναν μόνο γονέα, άγαμο, σε χηρεία ή διαξευγμένο) το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας.
Ενδεικτικά παρατίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις:
Οικογενειακή κατάσταση
Ετήσιο Εισόδημα
Μηνιαίο Εισόδημα
Μεμονωμένο άτομο
3.000€
250€
Οικογένεια χωρίς ανήλικο εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 ανήλικο εξαρτώμενο μέλος
4.500€
375€
Οικογένεια με 1 ανήλικο εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη
5.400€
450€
Οικογένεια με 2 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη
6.300€
525€
Οικογένεια με 3 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη
7.200€
600€
Οικογένεια με 4 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 5 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη
8.100€
675€

Πραγματικό εισόδημα: νοείται το συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα όλων των κατηγοριών (ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης), που έλαβαν όλα τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας στη διάρκεια του οικονομικού έτους - μετά την αφαίρεση των φόρων, των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, των κρατήσεων του Ν. 4093/2012 ή υπέρ δημοσίου, της εισφοράς αλληλεγγύης του Ν. 3986/2011. Στο συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο.
Στο συνολικό πραγματικό εισόδημα δεν περιλαμβάνονται: α. αντικειμενικές δαπάνες και τεκμήρια διαβίωσης
β. Διατροφές που καταβάλλονται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση, ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο, το επίδομα αναδοχής, καθώς
και το εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 4172/2013.

Β. Περιουσιακά κριτήρια
α. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 115.000 ευρώ κατ' άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 250.000 ευρώ.
β. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/ και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην υπερβαίνει για το τελευταίο οικονομικό έτος το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης.
γ. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις ατόμων και οικογενειών τα οποία έχουν στην ιδιοκτησία τους αεροσκάφη, ελικόπτερα IX, ανεμόπτερα και δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες), και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, άνω των 5 μέτρων και με κινητήρα ισχύος άνω των 50 κυβικών εκατοστών.

Εξαιρέσεις
α. Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, δεν ωφελούνται των παροχών της παρούσας απόφασης.
β. Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) ή είναι ωφελούμενοι του Προγράμματος Προστατευμένων Διαμερισμάτων του αρ. 9 του Ν.2716/1999, δεν ωφελούνται των παροχών της παρούσας απόφασης.
γ. Άτομα ή οικογένειες, οι οποίοι είναι ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» και για όσο διαρκεί η υλοποίηση του προγράμματος, δεν ωφελούνται των παροχών της παρούσας απόφασης.
δ. Άτομα τα οποία αν και είχαν την υποχρέωση, δεν υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2 και Ε3) και δήλωση ακίνητης περιουσίας για το τελευταίο οικονομικό έτος, δεν ωφελούνται των παροχών της παρούσας απόφασης, εκτός εάν υποβάλουν εκπρόθεσμα τις αντίστοιχες δηλώσεις. Η παρούσα εξαίρεση δεν αφορά στην ομάδα των αστέγων.

Η Αίτηση των δυνητικά ωφελουμένων υποβάλλεται ηλεκτρονικά, είτε ιδιωτικά με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS), είτε μέσω των Εταίρων και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986.
Σε εύλογο χρονικό διάστημα και μόλις γίνει γνωστό πότε ακριβώς θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα δημοσιοποιήσουμε α) το ακριβές χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα υποβάλλονται οι αιτήσεις και β) τον τόπο όπου θα προσέρχονται όσοι αδυνατούν να έχουν πρόσβαση στο σύστημα.

Οι δυνητικά ωφελούμενοι χωρίς πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή θα μπορούν να απευθύνονται στους Εταίρους όπου υπέβαλλαν την αρχική τους αίτηση και να εκτυπώνουν το αυτοποιημένο εγκριτικό ή απορριπτικό, μήνυμα που θα εμφανίζεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση. Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, ο απορριφθείς μπορεί να υποβάλλει αίτημα επανεξέτασης κατά της πράξης απόρριψης, μετά την ενημέρωσή του ότι απορρίφθηκε η αίτησή του.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
-Γραφείο Δημάρχου
κα Εξαδακτύλου, Τηλ.: 2391330101
-Οργανισμός Κοιν. Προστασίας και Αλληλεγγύης
κ. Κων/νος Παλιατσιώνης, Τηλ.: 2310716905


ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για τις παιδικές κατασκηνώσεις Σταυρού Δ. Βόλβης που αφορούν την θερινή περίοδο 2015. 
Οι αιτήσεις για τους κατασκηνωτές θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2015.

Οδηγίες εγγραφής παιδιών που θα φιλοξενηθούν στην κατασκήνωση ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ α) από 10/07/2015 έως 18/07/2015
ΠΕΡΙΟΔΟΣ β) από 20/07/2015 έως 29/07/2015
ΠΕΡΙΟΔΟΣ γ) από 31/07/2015 έως 08/08/2015  
1) Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι από 6 έως 16 ετών και μέχρι τις 30/06/2015 να εξεταστούν από τους γιατρούς των κέντρων υγείας ή μονάδων των Ε.Ο.Π.Π.Υ.
Απαραίτητα δικαιολογητικά: φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας του 2014 η φωτοαντίγραφο πρόσφατης υπεύθυνης δήλωσης θεωρημένη από την εφορία στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση καθώς και το ύψος του οικογενειακού τους εισοδήματος και το βιβλιάριο ασθενείας.
Για πολύτεκνες και τριτεκνες οικογένειες ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και έγγραφη διευκρίνιση για ποιος γονέας έχει την επιμέλεια του παιδιού, όταν πρόκειται για χωρισμένους γονείς.     
( δικαιολογητικά έντυπα διατίθενται στο Γραφείο Δημάρχου, καθώς και τα Δημοτικά Καταστήματα Χαλκηδόνας και Αγίου Αθανασίου )
Η οικονομική συμμετοχή των παιδιών ανέρχεται στο ποσό των 30,00 ευρώ.
Συμμετοχή δεν πληρώνουν οι πολύτεκνοι και τρίτεκνοι .
2) Πρόσφατη φωτογραφία του παιδιού.
3) Κατάθεση ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΗ στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ στον λογαριασμό 875/540103-86 IBANGR76 0110 8750 0000 8755 4010 386 την συμμετοχή των 30,00 € (την απόδειξη της κατάθεσης την κρατάμε) ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ.
Σε περίπτωση που για κάποιο λόγω το παιδί δεν μπορεί να λάβει μέρος στα κατασκηνωτικά προγράμματα τα χρήματα επιστρέφονται στους δικαιούχους.
4) Σημειώστε στην στο έγγραφο ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΝ περίοδο που επιθυμείτε και τα τηλέφωνά σας.
5) Όλα τα δικαιολογητικά να σταλούν μεμονωμένα από τους γονείς στον ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τ.Κ. 57014 ΥΠ΄ΟΨΙΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ.
Έως τις 05/07/2015 θα ενημερωθούν όλοι οι κατασκηνωτές για τις περιόδους που έχουν επιλεγεί και για τυχόν διορθώσεις .
Η κατασκήνωση θα διαθέσει όπως κάθε χρόνο λεωφορεία για την μεταφορά των κατασκηνωτών εντελώς δωρεάν.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στα τηλ. 2397330200 ή στο 6944655457 (Δήμος Βόλβης) και 2391330102 (Δήμος Χαλκηδόνος).


ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ»
ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.) ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΕΘ ΑΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., ως Ο.Τ.Δ. Αλιείας (Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης - ΕΦΔ) του Τοπικού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη Δυτικής Ακτής Θερμαϊκού Κόλπου», ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής πράξεων μέχρι την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015, στο πλαίσιο της 3ης προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 4, «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών», ο όποιος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας. Η ανάγκη αυτή προέκυψε ύστερα από τηλεφωνικά αιτήματα ενδιαφερομένων που ζήτησαν παράταση προκειμένου να είναι σε θέση να διασφαλίσουν την πληρότητα των υποβαλλόμενων φακέλων, καθώς η δύσκολη οικονομική συγκυρία έχει σαν συνέπεια τη δημιουργία σημαντικών καθυστερήσεων.
Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή έως την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015 και ώρα 14.00, στα γραφεία της Ο.Τ.Δ. Αλιείας - ΑΝΕΘ Α.Ε., Δ/νση: Θεσσαλονίκη, Πλούτωνος 27, 3ος όροφος. Τ.Κ. 54655, τηλ. 2310801070 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00-16:00).
Η αναλυτική πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Ο.Τ.Δ. Αλιείας - Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. : www.aneth.gr
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ. αριθμ. 164-AL/17-4-2015 πρόσκλησης με ΑΔΑ: ΩΗΓ3465ΦΘΗ-ΝΘΡ.

Για την Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΔΤΠ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Θ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015

Δεν ήξερε…δεν…..ρώταγε ;  !!!!

  Έρχεται βροχή έρχεται μπόρα καλοκαιρινή γα τον Δήμαρχο και την παράταξη που διοικεί τον Δήμο. 
     Τα προβλήματα στην παράταξη είναι αρκετά και όσο και να προσπάθησαν τόσο καιρό να τα κρύψουν και να τα προλάβουν πριν εκδηλωθούν άρχισαν να βγαίνουν στην επιφάνεια .
    Μετά την παραίτηση του Αντιδημάρχου παιδείας Μ. Λαγογιαννη έρχεται συνεχεία από τοπικούς και δημοτικούς συμβούλους της  πλειοψηφίας.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για τις παιδικές εξοχές κατασκηνώσεις Ν. Περάμου Καβάλας που αφορούν την θερινή περίοδο 2015.
Οι αιτήσεις για τους κατασκηνωτές θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 19 Ιουνίου 2015 στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ)
ΦΡ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΙΔΗ 137Α, ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ
Τ.Κ. 640 07


Στην κατασκήνωση θα γίνονται δεκτά παιδιά που έχουν ανάγκη παραθερισμού, αγόρια και κορίτσια ηλικίας απο 6 έως 16 ετών.

Οι κατασκηνωτικές περίοδοι θα είναι πέντε και θα έχουν διάρκεια δέκα ημερών έκαστη:
1η Περίοδος από 05/07/2015 έως 14/07/2015 θα φιλοξενηθούν αγόρια.
2η Περίοδος από 16/07/2015 έως 25/07/2015 θα φιλοξενηθούν αγόρια.
3η Περίοδος από 26/07/2015 έως 04/08/2015 θα φιλοξενηθούν κορίτσια.
4η Περίοδος από 05/08/2015 έως 14/08/2015 θα φιλοξενηθούν κορίτσια
5η Περίοδος από 01/08/2015 έως 26/08/2015 (Παιδιά Αστυνομικών)

Για την εγγραφή των παιδιών απαιτούνται:

- Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα προς το Δήμο Παγγαίου στην οποία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, το φύλο και η ηλικία του παιδιού.

- Υπεύθυνη δήλωση του γονέα στην οποία θα αναγράφεται το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου έτους (2014), ο αριθμός των προστατευόμενων μελών, οι ηλικίες των τέκνων, ο τύπος οικογένειας.

- Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού του ασφαλιστικού φορέα στην οποία υποχρεωτικά να αναγράφεται: η κατάσταση υγείας του παιδιού, ο εμβολιασμός του με τα υποχρεωτικά εμβόλια, ότι δεν πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα, ότι εν γένει κατάσταση της υγείας του επιτρέπει τη συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα και τυχόν λοιπές παρατηρήσεις.

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. Δ22/οικ. 24568/733/2-6-2015 Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης, καθορίζεται το ποσό συμμετοχής για τους κατασκηνωτές σε τριάντα (30) ευρώ το οποίο κατατίθεται στον λογαριασμό 200 03 002194 32 στην Τράπεζα Πειραιώς-ΑΤΕ υπέρ της κατασκήνωσης της Ν. Περάμου, το οποίο θα καταβάλλεται όταν το παιδί θα επιλεχθεί στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα.
Τα παιδιά των πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών, καθώς και των οικογενειών που ο ένας ή και οι δυο γονείς είναι άνεργοι, δεν θα καταβάλλουν συμμετοχή.

Για τους δημότες μας που ενδιαφέρονται και για τις κατασκηνώσεις του Σταυρού (Δήμος Βόλβης), γνωστοποιείται ότι αναμένεται παρόμοιο δελτίο τύπου, εντός ολίγων ημερών.

Πληροφορίες και παραλαβή αιτήσεων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Δημαρχείο, καθώς και από όλα τα Καταστήματα των Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Χαλκηδόνος.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2391330102


ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ