Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2016

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016 στις 7:30 μμ πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Κουφαλίων, ενημερωτική ημερίδα σε συνεργασία με το ΚΕΚ Νεφέλη και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, κατά την οποία παρουσιάστηκαν τα Προγράμματα Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων και Ανέργων του ΕΣΠΑ.
Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος κ. Τσουκνιδάς Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της εκδήλωσης και στη συνέχεια ακολούθησε ο χαιρετισμός του Αντιπεριφερειάρχη της ΠΚΜ σε θέματα Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος κ. Παππά Θεοφάνη.  

Στη συνέχεια έγινε η παρουσίαση των χρηματοδ. προγραμμάτων από τους Συμβούλους Ανάπτυξης κ.κ. Ρέμβο και Γιαγκουσικλίδου, ως κάτωθι:
1. «Νεοφυής επιχειρηματικότητα». Το πρόγραμμα στοχεύει στην ίδρυση νέων πολύ μικρών και μικρών βιώσιμων επιχειρήσεων, με προϋπολογισμό επένδυσης από 15.000-60.000 και ποσοστό ενίσχυσης 100%.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
(α) άνεργοι και (β) φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ή και συνεργασίες/ ενώσεις αυτών.


2.«Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης». Το πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση για την έναρξη/ υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο, με προϋπολογισμό επένδυσης από 5.000€ και ποσοστό ενίσχυσης 100%.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
α: Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης β: Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα οποία κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα


3.«Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές». Η δράση αφορά την ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στους τομείς: Αγροδιατροφή /Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics), Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία, με προϋπολογισμό επένδυσης από 15.000€ και ποσοστό ενίσχυσης 40%-50%.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
(α) υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή
(β) νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015.
Διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ & διαθέτουν κατά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου τον ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον /τους ΚΑΔ στους οποίους ήδη δραστηριοποιείτε η επιχείρηση.
4.«Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών».Η δράση αφορά την «Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους», με προϋπολογισμό επένδυσης από 15.000€ και ποσοστό ενίσχυσης 40%-50%.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Επιλέξιμες για την παρούσα δράση είναι  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ & ΝΕΕΣ μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι την 31/12/2015, διαθέτουν επιλέξιμο για το πρόγραμμα ΚΑΔ από τότε και απασχολούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους ενδιαφερόμενους.


Παρόμοιες ημερίδες θα πραγματοποιηθούν και μελλοντικά.ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου